Hyppää sisältöön

Hallituksen sosiaaliturvaa koskevat esitykset murentavat ihmisoikeuksia

Ihmisoikeusliitto on antanut lausunnot viidestä sosiaaliturvaa koskevasta hallituksen esityksestä. Ihmisoikeusliitto on huolissaan sosiaaliturvaa koskevien leikkausten yhteisvaikutuksista köyhimmille ihmisille.

Sosiaaliturva ja riittävä toimeentulo ovat ihmisoikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä sopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. Hallituksen tuoreet sosiaaliturvaa koskevat lakiesitykset vaarantavat oikeuden sosiaaliturvaan ja riittävään toimeentuloon, jotka ovat ihmisarvoisen elämän olennaisia perusedellytyksiä.

Valtiontalouden tila ei heikennä ihmisoikeussopimusten sitovuutta. Leikkauksia saa tehdä, mutta ihmisoikeusvelvoitteet määrittävät leikkauspolitiikan reunaehdot: mistä ja miten voidaan leikata.  

Leikkauksille on selvitettävä vaihtoehtoja

Lakiesityksissä ei oteta huomioon taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien heikennyskieltoa. Se vaatii valtiota perustelemaan, ettei mitään muita vaihtoehtoja ole kuin esitetyt heikennykset ihmisten oikeuksiin. Valtion on perustelussa otettava huomioon kaikki käytettävissä olevat resurssit. Nyt eri vaihtoehtoja leikkauksille ei ole selvitetty, mikä jopa todetaan esityksissä. 

Lisäksi ihmisoikeusvelvoitteiden mukaan on aina turvattava ihmisoikeuksien ydinalue eli esimerkiksi välttämätön toimeentulo jokaiselle. Perusturvan taso on Suomessa ollut riittämätön jo ennen suunniteltuja heikennyksiä. On tärkeää, että leikkaukset eivät kohtuuttomasti heikennä niiden ihmisten asemaa, joiden oikeudet toteutuvat jo entuudestaan heikosti. Heikennysten yhteisvaikutukset esimerkiksi pienituloisimpien lapsiperheiden, osa-aikatyöntekijöiden ja omaishoitajien toimeentuloon olisivat dramaattiset.

Tarvitaan huolelliset perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit

Lainsäätämisen prosessi on ollut ongelmallinen paitsi ihmisoikeusvelvoitteiden myös hyvän lainsäädäntötavan ohjeistuksen valossa. Sosiaali- ja terveysministeriön budjettilakiluonnokset koskevat satojatuhansia pienituloisia, mutta ne eivät sisällä lainkaan perus -ja ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Tämä on ongelmallista eduskunnan tiedonsaantioikeuden kannalta.

Lisäksi lausuntoja pyydettiin vain rajalliselta joukolta, jolloin ne, joita asia koskee, eivät pääse osallistumaan prosessiin. Lakiluonnosten lausuntoaika on äärimmäisen lyhyt (suositus 6–8 viikkoa, nyt pahimmillaan 5 arkipäivää). Kaikki tämä on demokratian kannalta hälyttävää.  

Ihmisoikeusliiton lausunnot sosiaaliturvaa koskeviin budjettilakiesityksiin:

Esitys työttömyysturvaa ja yleistä asumistukea koskevien lakien muuttamisesta

  • Esitys heikentäisi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja perheiden oikeutta sosiaaliturvaan ja riittävään toimeentuloon. Lisäksi se on hallituksen tavoitteiden vastainen, sillä se heikentää työnteon kannustimia ja lisää toimeentulotuen tarvetta.
  • Esitykseen ei sisälly minkäänlaista ihmisoikeusvaikutusten arviointia.
  • Esityksessä ei huomioida lainkaan sosiaaliturvaa ja toimeentuloa koskevia keskeisimpiä, Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia ja niitä koskevaa oikeuskäytäntöä.

Ihmisoikeusliiton työttömyysturvaa koskeva lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Ihmisoikeusliiton asumistukea koskeva lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Esitys indeksijäädytyksistä 

  • Kyseessä on esitys, jossa indeksijäädytyksillä leikataan ensisijaisen sosiaaliturvan tasoa. 
  • Ihmisoikeusvalvontaelimet ovat toistuvasti todenneet perusturvan tason riittämättömäksi Suomen ratifioiminen ihmisoikeussopimusten valossa. Heikennysten sijaan Suomen tulee nostaa asteittain perusturvaetuudet Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirjan ja YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien sopimuksen edellyttämälle tasolle. Perusturvan tason on turvattava oikeus terveyteen, asumiseen, ravintoon ja ihmisarvoiseen elämään yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä. 
  • Perusturvan tason on oltava kattava, jotta tarve viimesijaiselle toimeentulotuelle syntyy vain lyhytkestoisesti ja poikkeustilanteissa.

Ihmisoikeusliiton indeksijäädytyksiä koskeva lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Esitys kuntoutusrahaa koskevista muutoksista 

  • Esityksessä ei tehty riittävää vaikutusarviota ihmisoikeusvaikutuksista.
  • Esitys alentaa nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärän yhtä suureksi kuin sairauspäivärahan vähimmäismäärän.
  • Esitys voi sysätä etuuden käyttäjiä toimeentulotuelle. Perusturvan tason on oltava kattava, jotta tarve viimesijaiselle toimeentulotuelle syntyy vain lyhytkestoisesti ja poikkeustilanteissa.

Ihmisoikeusliiton kuntoutusrahaa koskeva lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Esitys toimeentulotuen asumismenojen huomioimisesta 

  • Muiden sosiaaliturvaan tehtävien lakimuutosten kanssa esitys heikentää oikeutta riittävään toimeentuloon ja oikeutta sosiaaliturvaan.

Ihmisoikeusliiton toimeentulotuen asumismenoja koskeva lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Lisätietoja:

Heli Markkula, päällikkö, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, heli.markkula@ihmisoikeusliitto.fi, p. 044 7389120

************************

Allekirjoita vetoomus: Jokaisella on oikeus riittävään toimeentuloon

Hallituksen suunnittelemat leikkaukset vaarantavat oikeuden riittävään toimeentuloon. Vaikutukset kohdistuisivat yhteiskunnan köyhimpiin ihmisiin kuten pienituloisiin lapsiperheisiin. >> Vetoa hallitukseen allekirjoittamalla vetoomus!

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus