Hyppää sisältöön

Pääkaupunkiseudulla asuvien somalimiesten asenteet tyttöjen sukuelinten silpomiseen pääosin kielteisiä, riski kuitenkin olemassa

Pääkaupunkiseudulla asuvat somalitaustaiset miehet suhtautuvat tyttöjen sukuelinten silpomiseen pääosin kielteisesti. Heidän asenteensa tyttöjen sukuelinten silpomista kohtaan ovat muuttuneet huomattavasti kielteisemmiksi Suomessa asumisen aikana. Tämä käy ilmi Ihmisoikeusliiton selvityksestä, johon haastateltiin 29 pääkaupunkiseudulla asuvaa somalitaustaista miestä. Riski tyttöjen sukuelinten silpomisesta on kuitenkin olemassa ja ennaltaehkäisevää työtä tarvitaan kaikkien tyttöjen sukuelinten silpomisen muotojen torjumiseksi.

Selvitys keskittyi miesten asenteisiin Suomen somalien keskuudessa. Somalitaustaiset ihmiset ovat Suomessa suurin, vaikkei ainoa, yhteisö, jota asia saattaa koskea, sillä Somaliassa tyttöjen sukuelinten silpominen on hyvin yleistä. 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki selvitykseen haastatellut miehet tiesivät, että tyttöjen sukuelinten silpominen on laitonta Suomessa. Aikuisena Suomeen muuttaneet miehet kertoivat asenteidensa muuttuneen kielteisimmiksi Suomessa heidän saatuaan tietoa tyttöjen sukuelinten silpomisen haitallisuudesta.

Miehillä tärkeä rooli tyttöjen sukuelinten silpomisen torjumisessa

Aiemmissa kansainvälisissä selvityksissä on todettu miesten käsitykset ja mielipiteet merkityksellisiksi tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisessa työssä. Suurin osa Ihmisoikeusliiton selvitykseen osallistuneista miehistä oli sitä mieltä, että naisten ohella myös miehillä on tärkeä rooli tyttöjen sukuelinten silpomisen torjumisessa. Monet miehet olivat tehneet vaimonsa kanssa yhdessä päätöksen olla leikkaamatta tyttäriään ja kertoneet myös ulkomailla asuville sukulaisilleen tyttöjen sukuelinten silpomisen haitoista.

Suomessa kasvaneille naimattomille nuorille miehille tyttöjen sukuelinten silpominen on selvityksen perusteella vieras asia, johon he eivät elämänsä aikana juuri ole törmänneet. Asia tulee usein ajankohtaiseksi vasta avioitumisen yhteydessä. Lähtökohtaisesti miehet toivoivat, että mahdollinen tuleva vaimo ei olisi joutunut lapsuudessaan leikatuksi. 

Haastatellut olivat yleisesti tietoisia sukuelinten silpomisen tytöille ja naisille aiheutuvista terveys- ja muista ongelmista ja suhtautuivat niihin ymmärtävästi.

Asenteet pääosin kielteisiä, mutta riski yhä olemassa

Kansainvälinen terveysjärjestö WHO jakaa tyttöjen sukuelinten silpomiseen neljään eri muotoon. Suurin osa selvitykseen haastatelluista miehistä kertoi vastustavansa kaikkia tyttöjen sukuelinten silpomisen muotoja.

Muutamat haastateltavat olivat epävarmoja siitä, mikä on heidän uskontonsa, islamin, kanta tiettyihin tyttöjen sukuelinten silpomisen muotoihin. Näihin muotoihin osallistujat viittasivat sanalla sunna. Sunnaa osallistujat kuvasivat yleisimmin niin, että siinä tehdään pieni pisto tytön sukuelinten alueelle. Käytännössä sunnalla kuitenkin voidaan viitata monenlaisiin leikkauksiin.

Muutama osallistuja kertoi suhtautuvansa sunna-muotoon myönteisesti. Heillä ei ollut Suomessa syntyneitä tyttäriä.

Selvitys nostaa esiin vakavan huolen siitä, että jotkut Suomessa asuvat tytöt saattavat olla riskissä joutua erityisesti sunna-tyyppisen sukuelinten silpomisen uhriksi.

Ennaltaehkäisevää työtä tyttöjen sukuelinten silpomisen torjumiseksi vahvistettava

Selvitys osoittaa, että tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikkien muotojen ehkäisemistä ja tunnistamista on vahvistettava Suomessa.

Kaikilla viranomaisilla ja muilla ammattilaisilla, kuten lastensuojelun, poliisin, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisilla, on oltava riittävästi osaamista kysyä asiasta asiakkailtaan niin, että kaikki tyttöjen sukuelinten silpomisen tyypit nousevat vastauksissa esiin.

Tämä selvitys keskittyi somalitaustaisiin ihmisiin, mutta Suomeen muuttaa ihmisiä lukuisista maista, joissa tyttöjen sukuelinten silpominen on yleistä. Siksi on erittäin tärkeää tehdä ennaltaehkäisevää työtä erityisesti sellaisten henkilöiden parissa, jotka ovat hiljattain muuttaneet Suomeen maasta, joissa tyttöjen sukuelinten silpomista esiintyy.

Selvitys sisältää lukuisia suosituksia viranomaisille ja eri alojen ammattilaisille tyttöjen ruumiillisen koskemattomuuden turvaamiseksi ja kaikkien tyttöjen suojelemiseksi sukuelinten silpomiselta.  

Linkki selvityksen suomenkieliseen tiivistelmään ja suosituksiin viranomaisille ja muille ammattilaisille: Tiivistelmä (pdf)

Linkki koko selvitykseen: Female genital mutilation (FGM) – Awareness and perceptions of Somali men in the Helsinki region, Finland  (pdf)

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Reetta Helander, p. 044 706 2392

Taustatietoa tyttöjen sukuelinten silpomisesta

Tyttöjen sukuelinten silpominen (female genital mutilation, FGM) tarkoittaa tyttöjen tai naisten ulkoisten sukuelinten vahingoittamista ilman lääketieteellistä syytä. Maailman terveysjärjestö WHO jaottelee tyttöjen sukuelinten silpomisen neljään eri päätyyppiin, mutta käytännössä tyttöjen sukuelinten silpomisen muodot vaihtelevat hyvin paljon.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on yleisintä osissa Afrikkaa ja Lähi-itää, mutta sitä esiintyy monin paikoin myös muualla ja useita eri uskontoja harjoittavilla alueilla.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa vakavaksi tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan muodoksi ja ihmisoikeusloukkaukseksi. Suomen rikoslain mukaan kyseessä on törkeä pahoinpitely, myös silloin, jos silpominen tapahtuu ulkomailla.

Taustatietoa selvityksestä

Ihmisoikeusliitto on tehnyt työtä Suomessa tyttöjen sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemiseksi ja riskissä olevien tyttöjen, sekä sukuelinten silpomisen läpikäyneiden tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi kohta 19 vuotta.

Ihmisoikeusliiton työ on keskittynyt amharan- ja somalinkielisten parissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön. Työssämme on ollut mukana myös kurditaustaisia sekä eri puolilta Afrikkaa, Lähi-itää ja Aasiaa kotoisin olevia henkilöitä. Naisten lisäksi miehet ovat osallistuneet toimintaamme, kuten keskusteluryhmiin, vuosien ajan.

Tutkimusten mukaan tyttöjen sukuelinten silpominen on pääosin naisten ylläpitämä perinne. Miesten käsityksiä tyttöjen sukuelinten silpomisesta tai heidän rooliaan sen torjumisessa ei ole aiemmin Suomessa kartoitettu. Aiemmat selvitykset ovat keskittyneet naisten kokemuksiin ja asenteisiin, mikä onkin perusteltua, kun kyse on tyttöihin ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Tässä haastatteluihin perustuvassa selvityksessä keskityttiin somalitaustaisiin miehiin, sillä somalitaustaiset ovat Suomessa suurin yhteisö, joita asia saattaa koskea. Somaliassa tyttöjen sukuelinten silpominen on hyvin yleistä. Haastattelut tehtiin somalin ja suomen kielillä.

Selvitys vastaa eri toimijoiden tarpeeseen saada tietoa miesten asenteista ja roolista, jotta tyttöjen sukuelinten silpomisen torjunta olisi mahdollisimman tehokasta Suomessa.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus