Hyppää sisältöön

Ihmisoikeusliiton lausunto perhevapaaesityksen luonnoksesta

Ihmisoikeusliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairaus-vakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. Lausunto annettu lausuntopalvelu.fi:n kautta.

Yleiset huomiot vanhempainpäivärahajärjestelmän muutoksista

Kyseessä on kokonaisuutena merkittävä uudistus, joka pääasiallisesti parantaa lasten välistä yhdenvertaisuutta ja eri perhemuotojen huomioon ottamista. Ihmisoikeusliitto katsoo, että on tärkeää ja kannatettavaa, että uudistuksen lähtökohdaksi on otettu jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus siihen, että hänen vanhempansa saa vanhempainrahaa, riippumatta perhemuodosta. Ihmisoikeusliitto pitää lisäksi olennaisena parannuksena, että uudistuksessa käytetään termejä, jotka eivät sido vanhempainetuuksia vanhemman sukupuoleen.

Uudistuksessa tulee kuitenkin ottaa esitettyä tarkemmin ja monipuolisemmin huomioon eri perhemuodot ja uudistuksen vaikutukset niihin. Nykyisellään esitys joissain tilanteissa, kuten kohtukuolema- ja lapsikuolemaperheiden kohdalla, jopa heikentää perhevapaita nykytilanteeseen nähden. Joidenkin perhemuotojen, kuten ns. apilaperheiden (perhe, jossa lapset ovat syntyneet kahden tai useamman perheyksikön yhteisiksi lapsiksi), kohdalla esitys ei sisällä riittäviä uudistuksia lasten yhdenvertaisuuden ja kaikkien tosiasiallisten vanhempien huomioon ottamiseksi perhevapaiden myöntämisessä ja joustavassa käyttämisessä. Ihmisoikeusliitto lausuu asiassa vain yleisesti. Muiden tahojen lausunnoissa tuodaan seikkaperäisemmin esiin, missä kohdin esitystä on tarpeen muuttaa tai täydentää eri perhemuotojen ja -tilanteiden huomioimiseksi yhdenvertaisesti.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus