Ihmisoikeusliiton tutkimus kunniaan liittyvästä väkivallasta Suomessa

Haluamme edistää ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa, joten on tärkeää, että tiedämme, mistä puhumme. Siksi teemme tutkimus- ja selvitystyötä.

Ihmisoikeusliitto tekee tutkimuksia ja selvityksiä, joiden näkökulmana on asioiden tarkasteleminen ihmisoikeussopimusten ja niiden soveltamisen kannalta. Teemme tutkimuksia omasta aloitteestamme havaitsemiemme ihmisoikeusloukkausten pohjalta. Lisäksi olemme pitkään tehneet tutkimusyhteistyötä EU:n perusoikeusviraston kanssa.

Näitä tutkimme

Viime vuosina olemme tutkineet muun muassa kunniaan liittyvää väkivaltaa Suomessa, vammaisten laitosasumisen purkamista, ulkomaalaisten työntekijöiden vakavaa työhyväksikäyttöä ja rikosten uhrien oikeuksia.

Kesäkuussa 2016 julkaistu selvityksemme kunniaan liittyvästä väkivallasta vahvistaa, että myös Suomessa tytöt ja naiset kohtaavat kunniaan liittyvää väkivaltaa kuten kotiin eristämistä ja muuta sosiaalista rajoittamista, valvontaa sekä fyysistä väkivaltaa ja pakkoavioliittoja tai niiden uhkaa. Tulosten perusteella suomalaiset viranomaiset tunnistavat kunniaan liittyvää väkivaltaa puutteellisesti eikä ilmiön ennaltaehkäisy tai uhrien suojelu toteudu riittävän hyvin. Selvitys antaakin konkreettisia, eri viranomaistahoja ja niiden välistä yhteistyötä koskevia suosituksia ilmiöön puuttumisen ja sen ehkäisemisen tehostamiseksi.

Olemme tutkineet myös vammaisten ihmisten oikeutta itsenäiseen asumiseen ja laitosasumisen purkamista. Tutkimus on osa EU:n perusoikeusviraston toteuttamaa EU-laajuista tutkimusta. Tutkimuksessa kartoitettiin vammaisten asumispalveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjelmia, tehtiin haastatteluja ja fokusryhmäkeskusteluja laitosasumisen purkamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten, kuntien viranhaltijoiden, palveluntuottajien ja asumispalveluita käyttävien vammaisten ihmisten kanssa. EU:n perusoikeusvirasto ei ole vielä julkaissut tutkimusta.

Ulkomaalaisten työntekijöiden työriistoa käsitelleessä kesällä 2015 julkaistussa tutkimuksessa keskityimme työriiston räikeimpiin muotoihin kuten ihmiskauppaan ja kiskonnantapaiseen työsyrjintään. Tutkimukseen haastateltiin ammattiliittoja, työantajaliittoja, valvontaviranomaisia, tuomareita, syyttäjiä ja kansalaisjärjestöjä. Tutkimuksessa nousi esiin monia työriiston muotoja ravintoloissa seitsenpäiväistä viikkoa tekevästä keittiöhenkilöstöstä alipalkattuihin rakennustyöntekijöihin. Tutkimus oli osa EU:n perusoikeusviraston laajaa tutkimushanketta.

Tutkimusyhteistyö EU:n perusoikeusviraston kanssa

Ihmisoikeusliitto on toiminut EU:n perusoikeusviraston (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) kansallisena yhteyskeskuksena vuodesta 2011 yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa.

Kansalliset yhteyskeskukset tuottavat perusoikeusvirastolle vertailukelpoista tietoa perusoikeustilanteesta EU:n jäsenmaissa. Kukin kansallinen yhteyskeskus kokoaa vuosittain muun muassa kattavan raportin oman maansa perusoikeustilanteesta sekä tuottaa temaattisia raportteja.

Ihmisoikeusliitto on tehnyt tutkimusyhteistyötä EU:n perusoikeusviraston kanssa muun muassa lasten kuulemisesta oikeusprosesseissa, ulkomaalaisten työntekijöiden vakavasta työhyväksikäytöstä, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä ja viharikoksiin puuttumisesta.

Perusoikeusvirasto kokoaa kansallisten selvitysten pohjalta koko EU:n käsittäviä raportteja ja julkaisee mm. vuosiraporttia perusoikeustilanteesta jäsenmaissa.

Kiinnostuitko työstämme? Ihmisoikeusliiton jäsenenä tuet tutkimusta Suomen ihmisoikeustilanteesta!
Liity tästä jäseneksi!