Ihmisoikeusliiton Kitke!-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä kunniaan liittyviä konflikteja ja niistä aiheutuvia ihmisoikeusloukkauksia Suomessa.  Tuemme yhteisöjä, perheitä ja viranomaisia konfliktien ennaltaehkäisyssä ja rauhanomaisessa ratkaisemisessa. Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat sellaiset maahanmuuttajayhteisöt, joiden kulttuuriin kunnia-ajattelu kuuluu ja joissa kunniaan liittyviä konflikteja mahdollisesti nousee esiin. Työ on alkanut vuonna 2010.

Haluamme puuttua konflikteihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja selvittää niitä yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Osallistavan keskustelun avulla voidaan luoda pysyvä, rauhanomainen vuorovaikutussuhde konfliktin osapuolten välille ja ennaltaehkäistä väkivaltaa sekä konfliktin uusiutumista.

Toimimme yhteistyössä eri etnisten ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Kitke!-hanke on verkostoitunut järjestöjen ja viranomaisten kanssa Suomen lisäksi Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Irakin kurdialueilla ja Jordaniassa. Hankkeen yhteydessä toimii myös kunniaan liittyvän väkivallan vastainen verkosto ja maahanmuuttajayhteisöjen edustajien työryhmä. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Keskustelulla asennemuutokseen

Yhteisötyön kautta pyrimme kestävään asennemuutokseen niissä yhteisöissä, joissa kunniaan liittyviä konflikteja esiintyy.  Järjestämämme työpajat ja seminaarit tarjoavat yhteisöjen jäsenille mahdollisuuden käsitellä arkaluontoista aihetta rakentavasti. Yhteisötyössä pääasiallisina kumppaneina ovat kohderyhmän omat järjestöt ja niiden edustajista koottu monitaustainen asiantuntijaryhmä.

Pyrimme vaikuttamaan siihen, että viranomaiset ottavat jatkossa niille kuuluvan vastuun kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisystä ja virkamiesten koulutuksesta sekä varmistavat toiminnan rahoituksen ja jatkuvuuden. Osallistumme aktiivisesti eri vaikuttamiskanavien toimintaan kotimaassa. Olimme mukana valmistelemassa sosiaali- ja terveysministeriön viranomaiskäyttöön tarkoitettua koulutusaineistoa kunniaan liittyvästä väkivallasta.